[ERROR] [.../internal/route/repo/download.go:59 SingleDownload()] serve blob:

2021/03/25 19:39:42 [ERROR] […/internal/route/repo/download.go:59 SingleDownload()] serve blob: write buffer to response: write tcp xxx:17269-> xxxx:9247: write: broken pipe